Сектор за здравство ПДФ Штампа Ел. пошта
понедељак, 05 децембар 2016 00:00
Величина слова

 

У Сектору за здравство обављају се следећи послови :


- праћење стања у области здравствене заштите и здравственог стања становништва на нивоу Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Покрајина);
- праћење примене закона и других прописа у области здравства и припремање  предлога прописа које као овлашћени предлагач Скупштина АП Војводине предлаже Народној скупштини Републике Србије;
- праћење организације и рада здравствене и фармацеутске службе на територији Покрајине и предлагање одговарајућих мера и активности за побољшање организације и рада здравствене службе;
- предлагање мера усмерених на повећање ефикасности рада здравствене службе на територији Покрајине;
- предлагање мера за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији Покрајине;
- припремање предлога аката о посебним програмима здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за Покрајину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу;
- старање о спровођењу утврђених приоритета у здравственој заштити;
- припрема предлога аката у вези са вршењем оснивачких права Аутономне покрајине Војводине над здравственим установама које пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту као и припрема предлога плана мреже здравствених установа на територији Покрајине;
- припрема аката у вези са оснивањем Здравственог савета Војводине и Етичког одбора Војводине;
- давање предлога министру надлежном за послове здравља за утврђивање броја приправника у здравственим установама са седиштем на територији Покрајине које су здравствене установе дужне да приме за обављање приправничког стажа на годишњем нивоу;
- давање предлога министру надлежном за послове здравља за План развоја кадра у здравству за установе које се налазе на територији Покрајине;
- давање предлога министру надлежном за послове здравља за утврђивање референтних здравствених установа за поједине области здравствене делатности на територији Покрајине;
- давање мишљења на предлог за добијање назива примаријус за докторе медицине, докторе стоматологије и дипломиране фармацеуте на територији Покрајине;
- припремање аналитичких и других материјала из области здравствене заштите за Покрајинску владу и Скупштину АП Војводине и њихова радна тела;
- остваривање сарадње са надлежним органима Републике Србије, здравственим установама и другим институцијама и организацијама у области здравства;
- праћење стања у области здравственог осигурања на територији Покрајине;
- праћење примене закона и других прописа у области здравственог осигурања и припремање предлога прописа које као овлашћени предлагач Скупштина АП Војводине предлаже Народној скупштини Републике Србије, односно предлагање и предузимање других мера у области здравственог осигурања;
- припрема предлога за именовање директора Покрајинског завода за здравствено осигурање;
- сарадња са Покрајинским заводом за здравствено осигурање, припремање аналитичких и других материјала, у сарадњи са Покрајинским заводом, за Покрајинску владу и Скупштину АП Војводине и за њихова радна тела;
- праћење и предлагање мера за развој нових организационих модела у здравству;
- припрема и израда предлога финансијског плана Покрајинског секретаријата;
- спровођење поступка конкурса за доделу средстава у области здравства;
- праћење пословања здравствених установа и предлагање мера за повећање ефикасности;
- пружање стручне помоћи здравственим установама чији је оснивач Покрајина у сачињавању плана рада потребног за закључивање уговора са Републичким заводом за здравствено осигурање о пружању здравствених услуга;
- припрема, израда и комплетирање документације за извршење финансијског плана;
- извршавање задатака који се односе на управљање имовином државе за коју је одговоран директни корисник;
- вођење пословних књига и усклађивање са главном књигом трезора,
- састављање консолидованих периодичних и годишњих извештаја;
- припрема и израда дела документације за израду Завршног  рачуна и Извештаја о извршењу одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине;
- контрола наменског трошења средстава одобрених од стране Покрајинског секретаријата;
- праћење стања и утврђивање материјалних потреба установа чији је оснивач Покрајина и предлагање мера за побошање њиховог материјалног стања и одређених приоритета;
- координација активностима у изненадним и ванредним ситуацијама у раду здравствених установа;
- израда анализа, студија и програма у области медицинског снабдевања, посебно капиталне опреме;
- учешће у изради плана јавних набавки;
- учешће у спровођењу поступка јавних набавки;
- праћење, усклађивање и унос података ради извршавања обавеза утврђених Законом о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава;
-општи правни послови за потребе Покрајинског секретаријата;
- израда и вођење евиденције за запослене за потребе Покрајинског секретаријата за финансије;
- сарадња са Покрајинским секретаријатом за финансије;
-општи правни послови у области радних односа за потребе Покрајинског секретаријата;
-израда и вођење евиденције за запослене за потребе службе за управљање људским ресурсима и Покрајинског секретаријата за финансије;
-сарадња и одговори по захтевима у поступку контроле вршене од стране буџетске инспекције и државне ревизорске институције;
-нормативно правни послови на успостављању, спровођењу и у складу са изменама законских прописа ажурирању аката финансијског управљања и контроле;
-праћење, усклађивање и унос података ради извршавања обавеза утврђених Законом о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава;
- други финансијско-материјални послови из делокруга рада Покрајинског секретaријата и
- други послови за потребе рада Покрајинске владе, Скупштине АП Војводине и њихових радних тела.