Унапређење менталног здравља у општини Вршац Штампа
Aутор текста Администратор   
петак, 10 јун 2016 00:00
Величина слова

 

 

Назив пројекта: “Унапређење менталног здравља у општини Вршац”
Програм: Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа са интелектуалним и менталним потешкоћама, кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу „Отворени загрљај“ финансиран од стране Европске уније из претприступних ИПА фондова.
Трајање пројекта: 8.7.2014. - 7.1.2016.
Партнери на пројекту: Специјална болница за психијатријске болести „ Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, Нови Сад
Веб сајт: www.cmzvrsac.org.rs
Публикације: Биполарни поремећај
Схизофренија
Депресија

 

Ментално здравље није само одсуство менталног поремећаја. Оно је дефинисано као стање благостања у којем свака особа остварује свој потенцијал, носи се са свакодневним стресом живота, може продуктивно да ради и у могућности је да доприноси својој заједници. У већини земаља, нарочито с ниским и средњим дохотком, услуге за ментално здравље су у недостатку ресурса, како људских тако и финансијских. Од расположивих средстава здравствене заштите, већина се тренутно троши на специјализовано лечење и негу особа с менталним болестима, а у мањој количини на интегрисани систем менталног здравља. Уместо пружања неге у великим психијатријским болницама, државе би требале интегрисати ментално здравље у склопу примарне здравствене заштите и развити услуге у оштим болницама и домовима здравља.

Путем пројекта „Унапређење менталног здравља у Општини Вршац“ омогућена је реконструкција и опремање простора за функционисање Центра за ментално здравље у овој војвођанској општини. Кроз пројектне активности рађено је на промоцији менталног здравља и превенцији менталних поремећаја, инвалидности као и рехабилитацији корисника. Особама са поремећајима менталног здравља омогућен је третман и рехабилитација од стране мултидисциплинарног стручног тима. Успостављена је интердисциплинарна сарадња унутар здравственог система, као и на локалном нивоу са центром за социјални рад, локалним ауторитетима, невладиним организацијама, организацијама пацијената и др.

Општи циљ пројекта „Унапређење менталног здравља у Општини Вршац“ био је да се створе услови за деинституционализацију пацијената Специјална болнице за психијатријске болести Др Славољуб Бакаловић и дестигматизација и социјална инклузија људи са менталним проблемима. Може се закључити да је општи циљ пројекта успешно остварен узимајући у обзир чињеницу да је 35 пацијената успешно деинституционализовано, а да се 223 грађана у току имплементације пројекта јавило Центру за ментално здравље где је добило савет или помоћ.

Путем пројекта „Унапређење менталног здравља у Општини Вршац“ реализована су два специфична циља:

- успостављање услова за унапређење социјалне инлузије људи са менталним потешкоћама кроз унапређење превентивних услуга које ће омогућити деинституционализацију и дестигматизацију и
- подизање свести о значају менталног здравља медју популацијом.

Оба специфична циља пројекта остварена су кроз реконструкцију и опремање Центра за ментално здравље, едукације и промотивне активности (штампани материјали, интернет презентација, промоција у медијима, организација догадјаја). Важно је истаћи да су створени услови за одрживост резултата пројекта, имајући у виду да је успостављен Центар за ментално здравље који ће остати у функцији након завршетка пројекта и бити подржан од стране Специјалне болнице за психијатријске болести „ Др Славољуб Бакаловић“.

Суштинска промена психијатриске службе подразумева смањење коришћења болничких постеља, развој служби у заједници, мултидисциплинарни приступ и тимски рад. Ефективне, ефикасне и квалитетне службе за ментално здравље следе потребе корисника и лако су доступне. Центар за ментално здравље представља организациону јединицу а место дејствовања је ментално здравље у заједници. У њему се спроводе мере промоције менталног здравља, превенције, дијагностике и лечења. Ментално здравље представља део општег здравља популације, нарочито код популација под ризиком, те је неопходно радити на раном откривању, дијагностици и лечењу. Центар за ментално здравље сарађује са свим службама здравствене заштите, а развија и подстиче мултисекторску сарадњу у локалној заједници, као и професионални развој чланова стручног тима. Корисницима је обезбеђена доступност услуга и информација и клинички третман у складу са савременим тенденцијама. На овај начин, обезбеђен је континуитет у праћењу особа након хоспитализације и помоћ у њиховој реинтеграцији у радну и социјалну средину.
Реализацијом овог пројекта били смо сведоци како се уз рад за који постоје адекватни услови пацијенти могу деинституционализовати и како се скида стигма а људи укључују у заједницу.Такодје је битно и то да је значај менталног здравља подигнут на виши ниво медју популацијом и да је процес који у великом броју случајева осудјује пацијенте са менталним потешкоћама почео да се креће у другом смеру. Промоција важности менталног здравља довела је до спознаје код становништва да се ментални проблем може десити свакоме и да не постоје препреке у тражењу адекватне помоћи.

Средства комуникације

У оквиру пројекта израђене су следеће публикације:

Биполарни поремећај:http://www.cmzvrsac.org.rs/images/brosure/Bipolarni_Poremecaj.pdf

Схизофренија:http://www.cmzvrsac.org.rs/images/brosure/Shizofrenija.pdf

Депресија:http://www.cmzvrsac.org.rs/images/brosure/Depresija.pdf