Izveštaj za decembar 2011

REPUBLIKA SRBIJA 
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

sektor za sanitarni nadzor i preventivnomedicinsku delatnost
Odeljenje za sanitarnu inspekciju
21000 NOVI SAD
Bulevar Mihajla Pupina 16

Broj: službeno
Dana: 20.01.2012.
 
Izveštaj o radu sanitarne inspekcije
br. 12/2011

U toku meseca decembra sanitarni inspektori odeljenja za sanitarnu inspekciju, izvršili su 2165 inspekcijskih pregleda objekata pod sanitarnim nadzorom, od čega:
• 1362 redovnih pregleda,
• 614 kontrolnih pregleda,
• 189 vanrednih pregleda.
Doneto je:
• 84 rešenje o otklanjanju nedostataka,
• 14 rešenja o zabrani korišćenja objekata,
• 4 rešenja o zabrani prometa,
• 329 rešenja o zabrani rada lica.
Izrečeno je 91 mandatnih kazni.
Podeto 1 prijava za prekršaj.
Podeto 0 prijava za privredni prestup.
Podeto 0 prijava za krivično delo.
Uzorkovano je 126 briseva ruku zaposlenog osoblja, od čega je 7 neispravnih uzoraka.
Uzorkovano je 393 brisa radnih površina, pribora i alata, od čega je 15 neispravno.
Izdato je 12 saglasnosti na idejni projekat i 16 sanitarnih saglasnosti za korišćenje izgrađenog objekta.
Nije podneta ni jedna žalba na rešenje sanitarnog inspektora.
Uzorkovano je 402 uzorka vode za piće i 92 predmeta opšte upotrebe za sistematsku kontrolu (monitoring).
U toku meseca izvršena je kontrola prijavljivanja zaraznih bolesti u 36 objekata, kontrola imunizacije u 15 objekata, kontrola rada komisije za zaštitu od bolničkih infekcija u 10 zdravstvenih ustanova i nadzora nad dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom u 298 objekata.
Doneto je 8 saglasnosti za iskopavanje i prenos posmrtnih ostataka umrlih lica.
Izvršena je kontrola 4450 lica pod sanitarnim nadzorom.

  Načelnik odeljenja
    
  Dr Rajko Bulatović