Помоћници

Др Снежана Бојанић рођена 1959. године у Руми где је завршила основну школу и гимназију,а Медицински факултет у Београду 1985. године. Стално запослена у Дому здравља у Руми од 1985. године. Специјализацију из Медицине рада завршила 1996. године на Медицинском факултету у Београду, где је завршила и субспецијализацију из Оцене радне способности 2002.године.

На пословима Начелника Службе за медицину рада била од 2001.године а потом 2 године заменик директора и 4 године директор Дома здравља у Руми. Ангажована на пословима јавног здравља, добила годишњу награду СЛД-ДЛВ за допринос у области јавног здравља.

Основала Панонску школу унапређења здравља 2014. године са циљем афирмације здравства на нивоу примарне здравствене заштите.

Говори енглески језик.


Др Александра Украден je рођена 19.08.1970.год . у Богатићу. Основну и средњу школу завршила у Богатићу а студије на Медицинском факултету у Новом Саду.

Радила на радном месту лекара опште праксе у Дому здравља „др Ђорђе Бастић“ у Србобрану.

Од 2003.год. ради у Покрајинском секретаријату за здравство на пословима санитарног инспектора.

Од 2013.год. обављa послове начелника у Одељењу за санитарну инспекцију у Новом Саду.

Од 01.03.2018.год. обавља послове в.д. помоћнице покрајинског секретара за здравство у Сектору за санитарни надзор и јавно здравље.

Служи се енглеским језиком.

Живи у Новом Саду, удата је и мајка двоје деце.

Руководи, организује, координира, планира, усмерава и надзире рад Сектора; стара се о извршењу послова обухваћених делокругом рада Сектора; стара се о унапређењу рада Сектора; израђује програме рада и извештаје о раду Сектора; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; предлаже покрајинском секретару доношење планова, програма и стратегија у области превентивномедицинске делатности; предлаже покрајинском секретару предузимање одговарајућих мера у области санитарног надзора и превентивномедицинске делатности, а на основу предлога начелника одељења; предлаже активности које се финансирају из предлога буџета; сарађује са ресорним службама министарства надлежног за послове здравља; обавља и друге послове по налогу покрајинског секретара. Оспособљен за обављање најсложенијих послова у којима се примењују утврђене методе рада, стручне технике односно утврђени поступци. Одговоран је за правилну примену утврђених метода рада, поступака и стручних техника покрајинском секретару; самосталност у раду ограничена је повременим надзором Покрајинског секретара и његовом помоћи, када решавање стручних проблема захтева додатно знање и искуство. Надлежан је на територији Аутономне Покрајине Војводине.