Набавкa часописа „Избор судске праксе“ за 2024. годину (штампано издање)

ЛИНК ДО РЕГИСТРА УГОВОРА НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ: https://jnportal.ujn.gov.rs/contract-ca/22749