Установе примарне здравствене заштите у АПВ

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – примар на територији АПВ Адреса WEB сајта
1. Дом здравља Ада www.dzada.co.rs
2. Дом здравља „Алибунар“ Aдреса главног домена гласи: www.dzalibunar.rs

Aдреса поддомена гласи: www.wp.dzalibunar.rs

3. Дом здравља Апатин www.domzdravljaapatin.rs
4. Дом здравља Бач www.dz.bac.rs
5. Дом здравља „Др Младен Стојановић“, Бачка Паланка www.dzbacpal.org.rs
6. Дом здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола www.dzbt.co.rs
7. Дом здравља „Бачки Петровац“, Бачки Петровац www.dzbackipetrovac.rs
8. Дом здравља „Бечеј“ Бечеј www.dzbecej.rs
9. Дом здравља „Бела Црква“ www.spbbelacrkva.org
10. Дом здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин www.dzbeocin.com
11. Дом здравља Чока www.dzcoka.com
12. Дом здравља „Др Милорад-Мика Павловић“ Инђија www.dzindjija.rs
13. Дом здравља „Ириг“ www.dzirig.rs
14. Дом здравља Кањижа www.dzkanjiza.org.rs
15. „Дом здравља Кикинда“ Кикинда www.dzki.rs
16. Дом здравља „Ковачица“ www.dzkov.rs
17. Дом здравља „Ковин“ www.domzdravljakovin.org.rs
18. Дом здравља Кула www.dzkula.rs
19. Дом здравља „Др Мартон Шандор“ Мали Иђош www.dzmi.rs
20. Дом здравља Нови Бечеј www.dznb.rs
21. Дом здравља Нови Кнежевац www.dznk.org.rs
22. Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад www.dzns.rs
23. Дом здравља Оџаци dzodzaci.org.rs
24. Дом здравља Опово www.dzopovo.rs
25. Дом здравља Панчево www.dzpancevo.org
26. Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци www.dzpecinci.rs
27. Дом здравља „1. Октобар“ Пландиште www.dzplandiste.rs
28. Дом здравља Рума www.dzruma.rs
29. Дом здравља Сечањ www.domzdravljasecanj.rs
30. Дом здравља Сента www.zdravstvosenta.rs
31. Дом здравља „Др Ђорђе Лазић“, Сомбор www.dzsombor.rs
32. Дом здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран www.dzsrbobran.rs
33. Дом здравља Сремска Митровица sm.dzsm.rs
34. Дом здравља Српска Црња www.dzsrpskacrnja.rs
35. ДЗ „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова www.dzspazova.rs
36. Дом здравља Суботица www.domzdravlja.org.rs
37. Дом здравља „Шид“ Шид www.domzdravljasid.org.rs
38. Дом здравља „Темерин“ Темерин www.dztemerin.rs
39. Дом здравља Тител www.dztitel.rs
40. Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас www.dzvs.rs
41. Дом здравља Вршац www.dzvrsac.co.rs
42. Дом здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин www.dzzrenjanin.rs
43. Дом здравља Жабаљ www.dzzabalj.rs
44. Дом здравља Житиште www.dzzitiste.rs
45. Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад http://medicinarada.rs
46. Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад https://hitnapomocns.rs
47. Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад https://zzzzsns.co.rs/