Услуга сачињавања и објаве стручних, здравствено васпитних и едукативних текстова у јавним гласилима-по партијама-у поновљеном поступку

Јавни позив
Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Записник о отварању понуда
Одлука о додели уговора П1
Одлука о додели уговора П2
Обавештење о додели уговора
Извештај о извршеним услугама 1-1
Извештај о извршеним услугама 1-2
Извештај о извршеним услугама 1-3
Извештај о извршеним услугама 1-4
Извештај о извршеним услугама 1-5
Извештај о извршеним услугама 2-1
Извештај о извршеним услугама 2-2
Извештај о извршеним услугама 2-3
Извештај о извршеним услугама 2-4
Извештај о извршеним услугама 2-5