Услуге продукције телевизијског програма са пратећим услугама – по спецификацији- по партијама

Јавни позив
Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Записник о отварању понуда
Одлука о додели уговора П1
Одлука о додели уговора П2
Обавештење о додели уговора П1
Обавештење о додели уговора П2
Извештај о извршеним услугама П1
Извештај о извршеним услугама П2