JN-1/2023 Редизајн и одржавање софтвера за санитарни надзор на територији Аутономне покрајине Војводине

(ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ ПУТЕМ ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГДЕ ЈЕ И ДОСТУПНА ВАЛИДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕСТЕ ДО 13.2.2023. ГОДИНЕ)

Јавни позив

Критеријуми за доделу уговора

Модел уговора

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Општи део – подаци о предмету набавке

Упутство понуђачима како да саставе понуду

Врста, техничке карактеристике и др.

Записник о отварању понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка