JN-2/2023 Услуге продукције и емитовања радио програма

(ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ ПУТЕМ ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГДЕ ЈЕ И ДОСТУПНА ВАЛИДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕСТЕ ДО 20.2.2023. ГОДИНЕ)

Јавни позив

Критеријуми за доделу уговора

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Општи део – подаци о предмету набавке

Упутство понуђачима како да саставе понуду

Записник о отварању понуда

Одлука о додели уговора од 21.02.2023. године

Обавештење о додели уговора