JN-4/2023 Услуге продукције телевизијског програма са пратећим услугама

(ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ ПУТЕМ ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГДЕ ЈЕ И ДОСТУПНА ВАЛИДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕСТЕ ДО 07.03.2023. ГОДИНЕ)

Јавни позив

Критеријуми за доделу уговора

Општи део – подаци о предмету набавке

Упутство понуђачима како да саставе понуду

Записник о отварању понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору