JN-6/2023 Услуге информисања јавности – промоције за „Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине

(ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ ПУТЕМ ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГДЕ ЈЕ И ДОСТУПНА ВАЛИДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕСТЕ ДО 08.03.2023. ГОДИНЕ)

Јавни позив

Критеријуми за доделу уговора

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Општи део – подаци о предмету набавке

Упутство понуђачима како да саставе понуду

Записник о отварању понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору