Измена јавног конкурса

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс), чл. 2. и 4. Правилника о поступку и критеријумима за распоређивање буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство у вршењу оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач АП Војводина („Службени лист АПВ”, број 2/18) и Решења о измени решења о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секретаријата за здравство, број: 138-401-4/2018-18 од 25. јуна 2018. године, Покрајински секретаријат за здравство објављује

ИЗМЕНУ
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ХИТНИХ
КАПИТАЛНИХ ПОПРАВКИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У 2018. ГОДИНИ

Документ можете погледати и преузети у менију Конкурси:: Конкурс-здравствене установе 2018:: Јавни конкурс-хитне поправке:: Измена јавног конкурса