Решење о додели средстава

На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (”Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14-др. одлука, 37/16 и 29/17) и члана 11. Правилника о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2017. години (”Службени лист АПВ”, број 6/17), покрајински секретар за здравство, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО УДРУЖЕЊИМА ЗА
ОБЛАСТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 2017. ГОДИНИ

Решење се може преузети у менију:: Документа:: Конкурс – Удружења 2017