Услуге информисања јавности – промоције за „Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине” – према спецификацији услуга

Општи подаци о јавној набавци
Конкурсна документација
Модел уговора
Образац структуре цене
Образац трошкова припреме понуде
Образац меничног овлашћења
Врста, техничке карактеристике и др.
Техничка документација и планови
Записник о отварању понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора
Записник о примопредаји
Извештај о извршеним услугама 1
Извештај о извршеним услугама 2 и 3
Извештај о извршеним услугама 4, 5, 6, и 7