Godišnji izveštaj za 2011

REPUBLIKA SRBIJA 
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO

sektor za sanitarni nadzor
21000 NOVI SAD
Bulevar Mihajla Pupina 16

Broj: 105-53službeno/2010-05
Dana: 12..0..2011.
 

Izveštaj o radu sanitarne inspekcije
br. 4/2010

U toku 2010. godine, sanitarni inspektori pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo – sektor za sanitarni nadzor, izvršili su 30447 inspekcijskih pregleda objekata pod sanitarnim nadzorom, od čega:
• 19285 redovnih pregleda,
• 7329 kontrolnih pregleda,
• 3833 vanrednih pregleda.
Doneto je:
• 1695 rešenje o otklanjanju nedostataka,
• 216 rešenja o zabrani korišćenja objekata,
• 122 rešenja o zabrani prometa,
• 8326 rešenja o zabrani rada lica.
Izrečeno je 916 mandatnih kazni.
Podeto 936 prijava za prekršaj.
Uzorkovano je 1411 briseva ruku zaposlenog osoblja, od čega je 153 neispravnih uzoraka.
Uzorkovano je 3805 brisa radnih površina, pribora i alata, od čega je 511 neispravno.
Izdato je 154 saglasnosti na idejni projekat i 112 sanitarnih saglasnosti za korišćenje izgrađenog objekta.
Podneto je 6 žalbi na rešenje sanitarnog inspektora.
Uzorkovano je 545 uzoraka životnih namirnica, 3986 uzorka vode za piće i 1986 predmeta opšte upotrebe za sistematsku kontrolu (monitoring).
U toku godine izvršena je kontrola prijavljivanja zaraznih bolesti u 446 objekata, kontrola imunizacije u 308 objekata, kontrola rada komisije za zaštitu od bolničkih infekcija u 160  zdravstvene ustanove i nadzora nad dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom u 3613 objekata.
Doneto je 266 saglasnosti za iskopavanje i prenos posmrtnih ostataka umrlih lica.
Izvršena je kontrola 73369 lica pod sanitarnim nadzorom.

Pomoćnik pokrajinskog sekretara
Doc. dr Vladimir Petrović