JN-5/2022-O Услуге продукције телевизијског програма са пратећим услугама – по спецификацији

Јавни позив

Критеријуми за доделу уговора

Модел уговора

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи део – подаци о предмету набавке

Записник о отварању понуда

Извештај о стручној оцени понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора

Извештај о извршењу уговорених услуга од 01.09.2022.

Извештај о извршењу уговорених услуга са потврдом о емитовању од 1.12.2022. године

Телевизијске емисије