Одељење за економско-финансијске и правне послове

У Одељењу за економско-финансијске и правне послове обављају се следећи послови:

– израда предлога буџета Секретаријата,
– припрема и израда предлога финансијског плана Секретаријата;
– израда кварталних планова;
-сачињавање кварталних и годишњих извештаја о извршењу Финансијског плана и састављање консолидованих периодичних и годишњих извештаја;
– припрема и контрола документације у погледу обима и врсте средставља по наменама, позицијама, програмима, програмским активностима и пројектима у Финансијском плану Секретаријата и провера ликвидности буџета АП Војводине за извршење буџета и Финансијског плана Секретаријата;
– послови на изради годишњег пописа имовине и обавеза Секретаријата;
– вођење евиденције података у софтверској апликацији пренетих средстава здравственим установама чији је оснивач АП Војводина и израда извештаја о намени пренетих средстава здравственим установама;
– праћење и извештавање о напретку имплементације капиталних пројеката;
– дефинисање, праћење и извештавање по родним индикаторима;
– планирања и анализе финансирања здравствених установа чији је оснивач Покрајина;
– спровођења поступка јавног конкурса за доделу средстава у области здравства;
– израда уговора за исплату средстава корисницима и споразума са корисницима средстава;
-припрема, израда и комплетирање документације за извршење Финансијског плана Секретаријата;
– израда Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за здравство;
– израда предлога Кадровског плана Секретаријата;
– вођење помоћних књига и усклађивање са главном књигом трезора,
– припрема и израда дела документације за израду Завршног рачуна и Извештаја о извршењу одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине;
– контрола наменског трошења средстава одобрених од стране Секретаријата;
– праћење стања и утврђивање материјалних потреба установа чији је оснивач Покрајина и предлагање мера за побошање њиховог материјалног стања и одређених приоритета;
– израда плана јавних набавки и интерног плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује;
– спровођењe поступка јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;
– контрола документације у вези са извршењем буџета;
– праћење, усклађивање и унос података ради извршавања обавеза утврђених Законом о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава;
– општи правни послови за потребе Секретаријата;
-израда Нацрта покрајинских скупштинских одлука о посебним програмима здравствене заштите;
-израда одлука и правилника о поступку и критеријумима за доделу средстава Секретаријата;
– сарадња са Покрајинским секретаријатом за финансије;
– општи правни послови у области радних односа за потребе Секретаријата;
– израда Информатора о раду Секретаријата;
– израда и вођење евиденције за запослене за потребе Службе за управљање људским ресурсима и Покрајинског секретаријата за финансије;
– сарадња и одговори по захтевима у поступку контроле вршења од стране буџетске инспекције и државне ревизорске институције;
– нормативноправни послови на успостављању, спровођењу и у складу са изменама законских прописа ажурирању аката финансијског управљања и контроле;
– други финансијско-материјални послови из делокруга рада Секретaријата и
-други послови за потребе рада Покрајинске владе, Скупштине АП Војводине и њихових радних тела.