Сектор за санитарни надзор и јавно здравље

 

У  Сектору за санитарни надзор и јавно здравље обављају се следећи послови:

у области санитарног надзора

–    припремање предлога стратегија, програма и планова у области санитарног надзора на територији Покрајине;
–    обезбеђење услова за спровођење активности у области јавног здравља који се односе на друштвену бригу за здравље;
–    обављање инспекцијских и са њима повезаних стручних послова који обухватају санитарни  надзор у областима заштите становништва од заразних и незаразних болести и изложености дуванском диму, безбедности хране, здравствене исправности предмета опште употребе у производњи и промету, јавног снабдевања становништва  хигијенски исправном водом за пиће и угоститељства;
–    на позив министарства надлежног за послове здравља учешће у радним групама и давање мишљења у припреми прописа у области јавног здравља и у области санитарног надзора;
–    сарадња, учешће у координацији и припреми домаћих и међурегионалних пројеката;
–    израда упутстава за рад санитарних инспектора;
–    давање мишљења у вези са применом прописа у области санитарног надзора;
–    давање мишљења у вези са вршењем послова санитарне инспекције;
–    припремање одговора на тужбе у вези са вођењем управног спора и одговоре на тужбе због накнаде штете у вези са вођењем управног поступка инспектора;
–    израду нацрта записника о извршеном надзору над радом санитарних инспектора;
–    праћење ефикасности спровођења мера санитарног надзора;
–    решавање у управним стварима у првом степену;
–    санитарни надзор у областима и објектима који подлежу санитарном надзору у складу са законом;
–    контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и средстава јавног саобраћаја,
–    надзор над лицима која подлежу санитарном надзору;
–    превентивномедицинску делатност над лицима која су законом стављена под здравствени надзор,
–    надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором;
–    давање мишљења на планска документа, урбанистичке и просторне планове,
–    давање мишљења о санитарним условима у поступку издавања акта о урбанистичко-техничким условима у поступцима изградње објеката под санитарним надзором,
–    утврђивање испуњености услова пре изградње или реконструкције објеката у којима се обавља здравствена делатност, јавно снабдевање становништва водом за пиће и производње животних намирница путем индустријских постојења;
–    утврђивање испуњености услова у објектима за које није потребна претходна сагласност за рад;
–    контрола нове хране, дијететских производа, дечије хране-замене за мајчино млеко, дијететских суплемената и соли за исхрану људи и производњу адитива, арома, ензимских препарата неживотињског порекла и помоћних средстава неживотињског порекла, као и воде за пиће у оригиналној амбалажи (стона вода, минерална вода и изворска вода), као и воде за јавно снабдевање становништва водом за пиће у свим фазама производње, прераде и промета, као и испитивање здравствене исправности предмета опште употребе;
–    утврђивање хигијенске исправности воде за пиће;
–    надзор над спречавањем и сузбијањем заразних болести;
–    поступање по представкама и предлозима грађана;
–    по решењу министра надлежног за послове здравља организовање предавања и полагања испита за стицање основних знања о хигијени хране и личној хигијени;
–    Пројекат ”Софтвер-Санитарни надзор на територији АПВ”
–    доноси решење о одређивању зоне санитарне заштите изворишта на територији АП Војводине.

у области јавног здравља

–    праћење стања у области јавног здравља;
–    праћење примене закона и других прописа у области јавног здравља и учествовање у припремању предлога прописа које као овлашћени предлагач Скупштина АП Војводине предлаже Народној скупштини Републике Србије;
–    праћење организације и рада завода за јавно здравље на територији  АП Војводине и предлагање одговарајућих мера и активности за побољшање организације и рада;
–    остваривање сарадње са надлежним органима Републике Србије и другим организацијама и институцијама које се баве пословима јавног здравља као и остваривање међусекторске сарадње у области јавног здравља;
–    координација, подстицање, организација и усмеравање спровођења делатности у области јавног здравља на територији Покрајине која се остварује делатношћу органа АП Војводине и јединица локалне самоуправе заједно са носиоцима и учесницима у области јавног здравља;
–    праћење здравственог стања становништва као и предлагање и предузимање мера за његово унапређење;
–    праћење параметара оптерећења болешћу становништва на територији Покрајине као и предлагање и предузимање мера за његово смањење;
–    промоција здравља и спровођење мера за очување и унапређење здравља, спречавање и сузбијање болести и фактора ризика;
–    обезбеђивање услова за обављање делатности здравствених установа, планирање и остваривање програма, у области јавног здравља;
–    припрема предлога посебних програма из области јавног здравља за територију Покрајине, у складу са законом;
–    учешће у обезбеђивању услова за брзо реаговање у елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама на територији Покрајине, у складу са законом и мерама Владе АП Војводине;
–    праћење рада завода за јавно здравље на територији Покрајине у остваривању програма из области јавног здравља;
–    давање мишљења у вези са применом прописа и вршењем послова у области јавног здравља;
–    сарадња, учешће у координацији и припреми домаћих и међурегионалних пројеката у области јавног здравља;
–    праћење и предлагање мера за развој нових организационих модела, као и стратегија у области јавног здравља на територији Покрајине;
–    доноси мере за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине.