Сектор за здравство

У Сектору за здравство обављају се следећи послови :

– праћење стања у области здравствене заштите и здравственог стања становништва на нивоу Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Покрајина);
– праћење примене закона и других прописа у области здравства и припремање предлога прописа које као овлашћени предлагач Скупштина АП Војводине предлаже Народној скупштини Републике Србије;
– праћење организације и рада система здравствене заштите на територији Покрајине и предлагање одговарајућих мера и активности за побољшање организације и рада;
– координирање, подстицање, организовање и усмеравање спровођења здравствене заштите;
– предлагање мера усмерених на повећање ефикасности рада система здравствене заштите на територији Покрајине;
– предлагање мера за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане, које се спроводе на територији Покрајине;
– старање о спровођењу утврђених приоритета у здравственој заштити;
– припрема предлога аката у вези са вршењем оснивачких права Аутономне покрајине Војводине над здравственим установама чији је оснивач у складу са Планом мреже здравствених установа;
– припрема предлога акта за утврђивање предлога Плана мреже здравствених установа за територији Покрајине;
– припрема акта за оснивање здравствене установе у складу са Планом мреже здравствених установа – дом здравља, болница (општа и специјална), здравствени центар, завод, завод за јавно здравље, клиника, институт, клиничко-болнички центар и универзитетски клинички центар;
– припрема аката у вези са оснивањем Здравственог савета Војводине и Етичког одбора Војводине;
– припрема акта о утврђивању недељног распореда рада, почетка и завршетка радног времена у здравственој установи чији је оснивач Покрајина;
– припрема акта о утврђивању недељног распореда рада, почетка и завршетка радног времена здравствених установа и приватне праксе за време епидемије и отклањања последица проузрокованих кризним и ванредним ситуацијама;
– давање предлога министру надлежном за послове здравља за утврђивање броја приправника у здравственим установама са седиштем на територији Покрајине које су здравствене установе дужне да приме за обављање приправничког стажа на годишњем нивоу;
– давање предлога министру надлежном за послове здравља за План развоја кадра у здравству за установе које се налазе на територији Покрајине;
– давање предлога министру надлежном за послове здравља за утврђивање референтних здравствених установа за поједине области здравствене делатности на територији Покрајине;
– давање мишљења приликом одлучивања о додели назива примаријус за докторе медицине, докторе денталне медицине, магистре фармације и магистре фармације-медицинске биохемичаре са територије Покрајине;
– припрема аналитичких и других материјала из области здравствене заштите за Покрајинску владу и Скупштину АП Војводине и њихова радна тела;
– остваривање сарадње са надлежним органима Републике Србије, здравственим установама и другим институцијама и организацијама у области здравства;
– припрема аката у поступку располагања имовином Покрајине;
– праћење стања у области здравственог осигурања на територији Покрајине;
– праћење примене закона и других прописа у области здравственог осигурања и припремање предлога прописа које као овлашћени предлагач Скупштина АП Војводине предлаже Народној скупштини Републике Србије, односно предлагање и предузимање других мера у области здравственог осигурања;
– припрема предлога за именовање директора Покрајинског фонда за здравствено осигурање;
– праћење и предлагање мера за развој нових организационих модела у здравству;
– учествовање у поступку доношења Кадровског плана здравствених установа за здравствене установе на територији Покрајине;
– анализа извештаја здравствених установа о свом раду;
– поступање по представкама и предлозима грађана;
– координација активностима у изненадним и ванредним ситуацијама у раду здравствених установа;
– сарадња са удружењима грађана у области здравства;
– припрема анализа, извештаја и др. за израду предлога планских докумената (план развоја, просторни план, стратегија, програма и сл.) и праћење њихове реализације, вредновање и извештавање о реализацији мера;
– израда предлога активности за реализацију обавеза Секретаријата за израду предлога средњорочног плана, праћење њихове реализације и израда годишњег извештаја;
– припрема пројектних идеја, предлога пројеката и програма са документацијом и буџетом у складу са предлогом буџета Секретаријата и конкурсима међународних донаторских програма;
– израда извештаја, информација и презентација у вези са активностима, пројектима и програмима Секретаријата;
– припрема планова и других аката за реализацију обавеза Секретаријата у области финансијског управљања и контроле, заштите података о личности, информационе безбедности и др.;
– послови комуникације са средствима јавног информисања;
– други послови за потребе рада Покрајинске владе, Скупштине АП Војводине и њихових радних тела.