Jавни конкурс за доделу средстава покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2021. години

На основу чл. 11. и 23. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину (Службени лист АПВ”, број 66/20), члана 4. Правилника о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2021. години („Службени лист АПВ”, број 15/21) и Решења о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секретаријата за здравство број: 138-401-3794/2021 од 22. марта 2021. године, а у вези с чланом 12. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити (Службени гласник РС”, број 25/19), Покрајински секретаријат за здравство расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО

 

УДРУЖЕЊИМА ЗА ОБЛАСТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 2021. ГОДИНИ

Документацији у вези конкурса можете приступити преко ЛИНК-а