Jавни конкурс за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2021. години

На основу чл. 11. и 23. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину (Службени лист АПВ”, бр. 66/20, 27/21 и 38/21) и Решења о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секретаријата за здравство број: 138-401-7944/2021 од 10. септембра 2021. године, а у вези с чланом 12. став 2. Закона о здравственој заштити (Службени гласник РС”, број 25/19), Покрајински секретаријат за здравство расписује

Ј А В Н И К О Н К У Р С

 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА

 

И ОПРЕМАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У 2021. ГОДИНИ

Документацији у вези конкурса можете приступити преко ЛИНК-а