Izveštaj za mart 2012

REPUBLIKA SRBIJA 
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU
sektor za sanitarni nadzor i preventivnomedicinsku delatnost
Odeljenje za sanitarnu inspekciju
21000 NOVI SAD
Bulevar Mihajla Pupina 16

Dana: 17.04.2012. 
Izveštaj o radu sanitarne inspekcije
br. 3/2012

U toku meseca merta sanitarni inspektori odeljenja za sanitarnu inspekciju, izvršili su 1954 inspekcijskih pregleda objekata pod sanitarnim nadzorom, od čega:
• 1517 redovnih pregleda,
• 303 kontrolnih pregleda,
• 134 vanrednih pregleda.
Doneto je:
• 181 rešenje o otklanjanju nedostataka,
• 5 rešenja o zabrani korišćenja objekata,
• 0 rešenja o zabrani prometa,
• 395 rešenja o zabrani rada lica.
Izrečeno je 54 mandatnih kazni.
Podeto 61 prijava za prekršaj.
Podeto 0 prijava za privredni prestup.
Podeto 2 prijava za krivično delo.
Uzorkovano je 183 briseva ruku zaposlenog osoblja, od čega je 24 neispravnih uzoraka.
Uzorkovano je 431 brisa radnih površina, pribora i alata, od čega je 19 neispravno.
Izdato je 5 saglasnosti na idejni projekat i 2 sanitarnih saglasnosti za korišćenje izgrađenog objekta.
Podneto је 0 žalbe na rešenje sanitarnog inspektora.
Uzorkovano je 434 uzorka vode za piće i 1 predmeta opšte upotrebe za sistematsku kontrolu (monitoring).
U toku meseca izvršena je kontrola prijavljivanja zaraznih bolesti u 16 objekata, kontrola imunizacije u 24 objekata, kontrola rada komisije za zaštitu od bolničkih infekcija u 17 zdravstvenih ustanova i nadzora nad dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom u 638 objekata.
Doneto je 13 saglasnosti za iskopavanje i prenos posmrtnih ostataka umrlih lica.
Izvršena je kontrola 5736 lica pod sanitarnim nadzorom.

  Načelnik odeljenja
  Dr Rajko Bulatović