Izveštaj za februar 2012

Izveštaj o radu sanitarne inspekcije
br. 2/2012

U toku meseca februara sanitarni inspektori odeljenja za sanitarnu inspekciju, izvršili su 1717 inspekcijskih pregleda objekata pod sanitarnim nadzorom, od čega:
• 940 redovnih pregleda,
• 413 kontrolnih pregleda,
• 364 vanrednih pregleda.
Doneto je:
• 291 rešenje o otklanjanju nedostataka,
• 2 rešenja o zabrani korišćenja objekata,
• 5 rešenja o zabrani prometa,
• 244 rešenja o zabrani rada lica.
Izrečeno je 21 mandatnih kazni.
Podeto 33 prijava za prekršaj.
Podeto 0 prijava za privredni prestup.
Podeto 0 prijava za krivično delo.
Uzorkovano je 39 briseva ruku zaposlenog osoblja, od čega je 2 neispravnih uzoraka.
Uzorkovano je 152 brisa radnih površina, pribora i alata, od čega je 2 neispravno.
Izdato je 4 saglasnosti na idejni projekat i 7 sanitarnih saglasnosti za korišćenje izgrađenog objekta.
Podneto je 1 žalbe na rešenje sanitarnog inspektora.
Uzorkovano je 234 uzorka vode za piće i 0 predmeta opšte upotrebe za sistematsku kontrolu (monitoring).
U toku meseca izvršena je kontrola prijavljivanja zaraznih bolesti u 13 objekata, kontrola imunizacije u 508 objekata, kontrola rada komisije za zaštitu od bolničkih infekcija u 10 zdravstvenih ustanova i nadzora nad dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom u 426 objekata.
Doneto je 3 saglasnosti za iskopavanje i prenos posmrtnih ostataka umrlih lica.
Izvršena je kontrola 7010 lica pod sanitarnim nadzorom.

  Načelnik odeljenja
    
  Dr Rajko Bulatović