JN-1/2022-O Редизајн и одржавање софтвера за санитарни надзор на територији Аутономне покрајине Војводине

Јавни позив

Критеријуми за доделу уговора

Модел уговора

Образац структуре цене

Образац трошкова припреме понуде

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Општи део – подаци о предмету набавке

Упутство понуђачима како да саставе понуду

Записник о отварању понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу

Записник о извршеној услузи од 05.12.2022. године