JN-3/2022-O Услуге информисања јавности – промоције за пројекат “Прва мамографија” – према спецификацији услуга

Јавни позив

Критеријуми за доделу уговора

Модел уговора

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Упутство понуђачима како да саставе понуду

Врста, техничке карактеристике и др.

Записник о отварању понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу

Прес клипинг за пројекат “Прва мамографија”

Извештај о извршењу уговорених услуга од 08.12.2022.