JN-4/2022-O Услуге информисања јавности – промоције за “Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине”

Јавни позив

Критеријуми за доделу уговора

Модел уговора

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Упутство понуђачима како да саставе понуду

Врста, техничке карактеристике и др.

Записник о отварању понуда

Извештај о оцени понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу

Прес клипинг за Пилот пројекат раног откривања рака плућа

Извештај о извршењу уговорених услуга од 08.12.2022.