JN-6/2022-O Услуга сачињавања и објаве стручних, здравствено васпитних и едукативних текстова у јавним гласилима- у поновљеном поступку

Јавни позив

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Општи део – подаци о предмету набавке

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Модел уговора

Образац меничног овлашћења

Образац структуре цене

Образац трошкова припреме понуде

Записник о отварању понуда

Извештај о стручној оцени понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу

Извештај о извршеним услугама – болести плућа

Извештај о извршеним услугама – болести плућа II

Извештај о извршеним услугама – болести плућа III

Извештај о извршеним услугама – болести плућа IV

Текстови о болестима плућа