Подсекретар

Славица Петрић

Славица Петрић је рођена 29.01.1971. године у Жабљу где је и завршила основну школу.

Средњу економску школу „Светозар Милетић“ је завршила у Новом Саду, након чега је уписала Економски факултет у Суботици, Одељење у Новом Саду где је и дипломирала на смеру за пословне финансије и рачуноводство 20.04.1995. године. Исте године обавља приправнички стаж у предузећу ВОС Жабаљ где стиче и своје прво радно искуство.

Од 01. јануара 2003. године ради у НОВОСАДСКОЈ БАНЦИ а.д. Нови Сад, Филијали у Жабљу на месту Самостални стручни сарадник за обављање послова везаних за платни промет.

Од фебруара 2006. Године је Директор филијале ЕРСТЕ БАНКЕ а.д. у Жабљу. Едуковала се у области банкарства.

Од 10. септембра 2008. године ради у Општинској управи у Жабљу на пословима Шефа трезора локалне власти. Едуковала се у области јавних финансија и финансијског управљања и контроле.

Служи се енглеским језиком

Удата је и мајка је двоје деце.

{nomultithumb}


Покрајински секретаријат може да има подсекретара који за свој рад одговара покрајинском секретару.
Подсекретар помаже покрајинском секретару у управљању кадровским, финансијским, информатичким и другим пословима, у усклађивању рада унутрашњих јединица покрајинског секретаријата, те сарађује с другим органима.
Подсекретара поставља и разрешава Покрајинска влада на четири године, на предлог покрајинског секретара.