Izveštaj za novembar 2011

REPUBLIKA SRBIJA 
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

sektor za sanitarni nadzor i preventivnomedicinsku delatnost
Odeljenje za sanitarnu inspekciju
21000 NOVI SAD
Bulevar Mihajla Pupina 16

Dana: 15.12.2011. 

Izveštaj o radu sanitarne inspekcije
br. 11/2011

U toku meseca septembra sanitarni inspektori odeljenja za sanitarnu inspekciju, izvršili su 2385 inspekcijskih pregleda objekata pod sanitarnim nadzorom, od čega:
• 1578 redovnih pregleda,
• 622 kontrolnih pregleda,
• 245 vanrednih pregleda.
Doneto je:
• 127 rešenje o otklanjanju nedostataka,
• 13 rešenja o zabrani korišćenja objekata,
• 8 rešenja o zabrani prometa,
• 530 rešenja o zabrani rada lica.
Izrečeno je 84 mandatnih kazni.
Podeto 2 prijava za prekršaj.
Podeto 0 prijava za privredni prestup.
Podeto 0 prijava za krivično delo.
Uzorkovano je 152 briseva ruku zaposlenog osoblja, od čega je 12 neispravnih uzoraka.
Uzorkovano je 395 brisa radnih površina, pribora i alata, od čega je 38 neispravno.
Izdato je 9 saglasnosti na idejni projekat i 10 sanitarnih saglasnosti za korišćenje izgrađenog objekta.
Nije podneta ni jedna žalba na rešenje sanitarnog inspektora.
Uzorkovano je 425 uzorka vode za piće i 146 predmeta opšte upotrebe za sistematsku kontrolu (monitoring).
U toku meseca izvršena je kontrola prijavljivanja zaraznih bolesti u 29 objekata, kontrola imunizacije u 23 objekata, kontrola rada komisije za zaštitu od bolničkih infekcija u 5 zdravstvenih ustanova i nadzora nad dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom u 451 objekata.
Doneto je 26 saglasnosti za iskopavanje i prenos posmrtnih ostataka umrlih lica.
Izvršena je kontrola 5084 lica pod sanitarnim nadzorom.

  Načelnik odeljenja
    
  Dr Rajko Bulatović