JN-2/2022-O Услуга сачињавања и објаве стручних, здравствено васпитних и едукативних текстова у јавним гласилима-ПО ПАРТИЈАМА

Јавни позив
Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима
Општи део – подаци о предмету набавке
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Врста, техничке карактеристике и др.-ПАРТИЈА 1
Врста, техничке карактеристике и др.-ПАРТИЈА 2
Врста, техничке карактеристике и др.-ПАРТИЈА 3
Врста, техничке карактеристике и др.-ПАРТИЈА 4
Врста, техничке карактеристике и др.-ПАРТИЈА 5
Врста, техничке карактеристике и др.-ПАРТИЈА 6
Модел уговора -ПАРТИЈА 1
Модел уговора -ПАРТИЈА 2
Модел уговора -ПАРТИЈА 3
Модел уговора -ПАРТИЈА 4
Модел уговора -ПАРТИЈА 5
Модел уговора -ПАРТИЈА 6
Образац меничног овлашћења
Образац трошкова припреме понудe
Образац структуре цене -ПАРТИЈА 1
Образац структуре цене -ПАРТИЈА 2
Образац структуре цене -ПАРТИЈА 3
Образац структуре цене -ПАРТИЈА 4
Образац структуре цене -ПАРТИЈА 5
Образац структуре цене -ПАРТИЈА 6
Записник о отварању понуда
Извештај о поступку за партије 1, 2, 3, 4, 5 и 6
Одлука о додели уговора- Партија 1
Одлука о обустави поступка- Партија 2
Одлука о додели уговора- Партија 3
Одлука о додели уговора- Партија 4
Одлука о додели уговора- Партија 5
Одлука о додели уговора- Партија 6
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу поступка за партије П-1, П-2, П-4 и П-6 
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу поступка за партиј П-3
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу поступка за партиј П-5
Извештаји о извршеним услугама – Партија 1
Извештаји о извршеним услугама – Партија 1.1
Извештаји о извршеним услугама – Партија 1.2
Извештаји о извршеним услугама – Партија 3
Извештаји о извршеним услугама – Партија 3.1
Извештаји о извршеним услугама – Партија 3.2
Извештаји о извршеним услугама – Партија 3.3
Извештаји о извршеним услугама – Партија 4
Извештаји о извршеним услугама – Партија 4.1
Извештаји о извршеним услугама – Партија 4.2
Извештаји о извршеним услугама – Партија 5
Извештаји о извршеним услугама – Партија 5.1
Извештаји о извршеним услугама – Партија 5.2
Извештаји о извршеним услугама – Партија 5.3
Извештаји о извршеним услугама – Партија 6
Текстови на теме обухваћене партијом 1 – Тумори органа за варење и превенција
Текстови на теме обухваћене партијом 3 – Ментални поремећај развојног доба
Текстови на теме обухваћене партијом 4 – Болести крвних ћелија
Текстови на теме обухваћене партијом 5 – Болести у трудноћи
Текстови на теме обухваћене партијом 6 – Ковид и дуготрајни стрес – превенција последица